top of page

Algemene voorwaarden Yogalessen

ALGEMEEN

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing voor alle lessen en workshops bij The Inner Light en gelden voor iedere deelnemer. Voor cursussen, afspraken, privéyoga en persoonlijke begeleiding gelden andere en/of aanvullende voorwaarden.

 • Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze Algemene Voorwaarden. 

​​

ABONNEMENT​

 • Abonnementen zijn doorlopend, persoonlijk en niet overdraagbaar.

 • Het abonnementsgeld is het tarief zoals dat vermeld staat op de website. Dit bedrag geldt per maand, ongeacht hoeveel lessen in deze maand plaatsvinden. 

 • Overgebleven lessen kunnen worden meenemomen naar de volgende maand.

 • Zijn lessen daarna ongebruikt, dan komen deze te vervallen.

 • Jaarabonnementen hebben een looptijd van 1 jaar. Na een jaar wordt je abonnement automatisch verlengd met 1 maand.

 • Kwartaalabonnementen hebben een looptijd van 3 maanden, deze wordt automatisch verlengd met 3 maanden.

 • Het abonnement kan ieder moment van de maand ingaan.

 • De maandelijkse betaling van het abonnementsgeld vindt plaats per automatische incasso via betaalrekening of creditcard. Het abonnementsgeld wordt vooraf, geïncasseerd, afhankelijk van de ingangsdatum van je abonnement.

 • Wanneer je het oneens bent met een afschrijving kan het geïncasseerde bedrag binnen 56 dagen teruggeboekt worden. 

 • De abonnementsprijs is gebaseerd op 47 lesweken per jaar. Je betaald 12 maanden per jaar.

 • Bij een jaarabonnement kun je één keer jaar een pauze van 2 weken aanvragen per mail, in ieder geval 1 week van te voren per mail. De einddatum van je abonnement schuift dan 2 weken op.

 • Alleen in geval van ernsitige ziekte, kan je abonnement opgeschort worden, er kan om een doktersverklaring worden gevraagd.

LESSENKAART

 • De lessenkaarten gaan in op de datum dat je deze aanschaft. De geldigheidsduur van de lessenkaarten is 4 maanden.

 • Heb je de lessenkaart niet vol gemaakt binnen de geldigheidstermijn, dan komen de niet genoten lessen te vervallen. Er kan dan ook geen restitutie plaatsvinden.

VAKANTIES- EN FEESTDAGEN​

 • In de schoolvakanties is de studio 2 tot 3 weken gesloten.

 • Tussen kerst en oud en nieuw en op nationale feestdagen is de studio gesloten. De maandelijkse contributie is hierop berekend 47 lesweken per jaar.

 • De overige schoolvakanties is er een aangepast rooster. Zodra het aangepast rooster bekend is, kan je je via het online lesrooster aanmelden voor deze lessen. De lessen vallen binnen het reguliere abonnement. 

 • Op andere momenten in het jaar kan een docent vakantie hebben, we proberen zoveel mogelijk lessen te vervangen voor elkaar. Maar het kan voorkomen, dat lessen uitvallen.

 • Ook kan de studio wegens vakantie of bijscholing gesloten zijn. We gaan uit van 47 lesweken per jaar voor de berekening van de contributie.

OPZEGGEN

 • Bij opzeggen geldt een opzegtermijn van minimaal één volledige kalendermaand voorafgaand aan een de einddatum van je abonnement.

 • De opzegging dient per email (info@theinnerlight.nl) plaats te vinden. Je ontvangt via email een bevestiging van de uitschrijving. 

 • Na de beëindiging van het lidmaatschap is het niet meer mogelijk eventueel gemiste lessen in te halen.

​​

WIJZIGINGEN

 • The Inner Light behoudt zich het recht voor de Algemene voorwaarden te wijzigen

 • The Inner Light behoudt zich het recht voor de indeling van lestijden voor wat betreft plaats, tijd, programma e.d. te wijzigen.

 • The Inner Light behoudt zich het recht de tarieven per 1 januari van het volgend jaar te wijzigen. De actuele geldende tarieven staan altijd op de website vermeld.

 • Leden worden tijdig van wijzigingen op de hoogte gesteld via de website of nieuwsbrief van The Inner Light.

 • Indien je het met een wijziging niet eens bent, kan je opzeggen per ingangsdatum van de wijziging. Je dient wel aan alle voorgaande betalingsverplichtingen te hebben voldaan.

ANNULEREN EN GEMISTE LESSEN

 • Indien je verhinderd bent een les te volgen, kan je je tot uiterlijk 3 uur voor aanvang van de les afmelden via het reserveerplatform of de app. Bij niet tijdige afmelding, vervalt je les en kun je de les niet inhalen.

 • Voor sommige lessen (Speciale lessen en workshops) geldt een langere annuleringstermijn, let hier goed op, de annuleringstermijn staat vermeldt bij de les.

 • Je kunt je niét afmelden per mail of app, alleen in het reserveerplatform zelf.

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het in de gaten houden van de geldigheid van je abonnement of lessenkaart. 

 • Er vindt geen restitutie plaats bij gemiste lessen door vakantie, ziekte of andere redenen. 

LANGDURIGE AFWEZIGHEID

 • Bij langdurige afwezigheid of ziekte kan het abonnement tijdelijk worden gepauzeerd. Dit is een hoge uitzondering en wordt alleen in heel uitzonderlijke gevallen toegekend, Dit is ter beoordeling van The Inner Light, er kan om een doktersverklaring gevraagd worden.

VERHINDERING DOCENT

 • Bij verhindering van de docent wordt de mogelijkheid geboden de les in te halen binnen een maand of komt er een vervangend docent. In geval van langdurige afwezigheid of ziekte van de docent wordt naar een passende oplossing gezocht. We proberen zo veel mogelijk lessen van elkaar over te nemen indien mogelijk.

EIGEN RISICO & AANSPRAKELIJKHEID, KLACHTEN

 • Deelname aan de lessen is geheel voor eigen risico. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het bewegen binnen de eigen grenzen.

 • Bij (ernstige) lichamelijke klachten is het raadzaam eerst met de huisarts te overleggen of beoefenen van yoga tot de mogelijkheden behoort.

 • The Inner Light is niet verantwoordelijk voor en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enige vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les. 

 • In geval van klachten dient de cursist zich in eerste instantie altijd te wenden tot de docenten van The Inner Light.

BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR PRIVÉAFSPRAKEN

Voor het maken van privé afspraken gelden bijzondere voorwaarden. Hieronder vallen; alle reiki behandelingen., voetmassage, privéyogalessen, coachsessies vanuit een persoonlijk programma.

AANULERINGSVOORWAARDEN AFSPRAKEN

Voor het annuleren van een privéafspraak of behandeling gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

 • Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een afspraak ben je geen kosten verschuldigd.

 • Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een afspraak ben je 100% van het bedrag verschuldigd.

 • Bij annulering vind geen restitutie van het reeds betaalde bedrag plaats. Annuleer je je afspraak in iedergeval 24 uur voor de afspraak, dan kun je een nieuwe afspraak inplannen.

BIJZONDERE VOORWAARDEN CURSUSSEN

 • Voor cursussen gelden andere annuleringsvoorwaarden, lees de voorwaarden bij de cursus.

bottom of page